Architektura wzorca MVVM - Model View ViewModel

Architektura oparta o logikę prezentacji.


MVVM (Rys. 2.20) składa się z 3 części:

  • Model,
  • View,
  • ViewModel.
Wzorca MVVM używamy, gdy interfejs użytkownika aplikacji jest bardzo skomplikowany a poszczególne części mocno ze sobą związane. Widok (View) jest to interfejs użytkownika, natomiast logika dostarczająca dane i sterująca interfejsem znajduje się w warstwie ViewModel. Model podobnie jak we wzorcu MVC jest odpowiedzialny za logikę biznesową oraz udostępnianie danych w sposób łatwo przetwarzalny dla WPF. Warstwa ViewModel nie zawiera żadnych kontrolek oraz referencji do warstwy widoku, dostarcza tylko dane z modelu w sposób zrozumiały dla widoku. Widokiem w WPF i Silverlight jest plik XAML.

Architektura wzorca MVVM

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):