Architektura wzorca MVP - Model View Presenter

Architektura zbliżona do wzorca MVC.


Wzorzec MVP ma architekture bardzo zbliżoną do tej we wzorcu MVC. Prezener wysyła zapytanie do modelu, model zwraca dane do prezentera, prezenter przetwarza otrzymane dane i przekazuje do widoku.

Jego głównym założeniem jest separacja kodu na 3 główne moduły (Rys. 2.19):

  • Model - reprezentuje dane (strukturę i powiązania),
  • View – reprezentuje wygląd i interfejs użytkownika,
  • Presenter – reprezentuje logikę sterującą aplikacją, obsługę zdarzeń oraz przekazuje dane z modelu do widoku.

Architektura wzorca MVP

Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):