Action Filters - filtry akcji w ASP.NET MVC

Filtry akcji - zmiana wykonania akcji.


Action filters to atrybuty, które można przypisać do akcji kontrolera lub do całej klasy kontrolera (wszystkich akcji w kontrolerze), aby zmienić sposób wykonania akcji. Wszystkie filtry dziedziczą po interfejsach, dlatego możemy w łatwy sposób napisać swoje własne implementacje filtrów. Możemy również pisać własne filtry do innych metod, nie koniecznie tych z kontrolerów.

Główne typy Action Filters:

 • Filtry autoryzacji (Authorization filter) - implementują interfejs IAuthorizationFilter, zostają wywołane na samym początku przed metodą i wszystkimi innymi filtrami,
 • Filtry akcji (Action Filter) - implementują interfejs IActionFilter, który deklaruje 2 metody:
  • OnActionExecuting - metoda wywoływana przed rozpoczęciem danej akcji,
  • OnActionExecuted - metoda wywoływana po zakończeniu danej akcji.
 • Filtry rezultatu (Result Filter) - implementują interfejs IResultFilter, który deklaruje 2 metody:
  • OnResultExecuting - metoda wywoływana przed zwróceniem rezultatu,
  • OnResultExecuted - metoda wywoływana po zwróceniu rezultatu.
 • Filtry wyjątków (Exception Filter) - implementuje interfejs IExceptionFilter i zostaje wywołany, gdy wystąpi wyjątek.

Najważniejsze filtry zaimplementowane w MVC:

 • AuthorizeAttribute - atrybut wymagający autoryzacji, aby wywołać daną metodę:
  [Authorize]  
  public ActionResult Contact(int id)
  {
    ViewBag.Message = "Kontakt.";
  }
  
 • HandleErrorAttribute - określa, w jaki sposób mają być wyłapywane wyjątki:
  [HandleError]  
  public ActionResult Contact(int id)
  {
    ViewBag.Message = "Kontakt.";
  }
  
 • RequireHttpsAttribute - wymaga połączenia szyfrowanego HTTPS:
  [RequireHttps]
  public ActionResult Create()
  {
    return View();
  }
  
 • ValidateAntiForgeryTokenAttribute - sprawdza poprawność klucza, zabezpieczenie, które zostanie opisane w rozdziale o bezpieczeństwie:
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public ActionResult Login(LoginModel model, string returnUrl)
  {
    if (ModelState.IsValid && WebSecurity.Login(model.UserName, model.Password, 
    persistCookie: model.RememberMe))
    {
      return RedirectToLocal(returnUrl);
    }
   
    // If we got this far, something failed, redisplay form
    ModelState.AddModelError("", "The user name or password provided is incorrect.");
    return View(model);
  }
  
 • ValidateInputAttribute - wymusza walidacje danych wejściowych,
 • HttpGetAttribute - metoda będzie obsługiwać tylko żądania GET, domyślnie metoda obsługuje żądania GET, dlatego nie trzeba dodawać atrybutu [HttpGet],
 • HttpPostAttribute - metoda będzie obsługiwać tylko żądania POST:
  [HttpPost]
  public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl)
  {
    return new ExternalLoginResult(provider, Url.Action("ExternalLoginCallback",
  new { ReturnUrl = returnUrl }));
  }
  
 • OutputCacheAttribute - metoda która będzie cachowana:
  [OutputCache(Duration = 10, VaryByParam = "none")]
  public ActionResult Index()
  {
    return View();
  }
  
Atrybuty umieszczamy w nawiasach kwadratowych []. Atrybut umieszczony przed metodą/akcją odnosi się tylko do danej akcji. Aby atrybut odnosił się do wszystkich akcji w kontrolerze należy umieścić atrybut przed klasą kontrolera.

Przykładowy kod:

[Authorize]
public class HomeController : Controller
{
  //ciało klasy i akcje kontrolera
}

Więcej informacji:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.mvc.filterattribute(v=vs.108).aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):