Możliwości AJAX w jQuery

Funkcje jQuery związane z AJAX.


Biblioteka jQuery posiada bardzo duża ilość funkcji upraszczających korzystanie z AJAX.

Najważniejsze funkcje w jQuery związane z AJAXem:

 • $.ajax() - najbardziej rozbudowana metoda do wywołania żądań AJAX,
 • $.ajaxPrefilter() - przetrzymuje lub edytuje ustawienia zanim zostaje wysłane żądanie przed wywołaniem metody $.ajax(),
 • $.ajaxSetup() - ustawia domyślne wartości dla żądania AJAX,
 • $.ajaxTransport() - tworzy obiekt przechowujący dane aktualnie transmitowane przez AJAX,
 • $.get() - ładuje dane z serwera za pomocą żądania HTTP GET,
 • $.getJSON() - ładuje dane w formacie JSON z serwera za pomocą żądania HTTP GET,
 • $.getScript() - ładuje kod JavaScript z serwera za pomocą żądania HTTP GET,
 • $.param() - serializuje tablice lub obiekt, aby można użyć ich w żądaniu lub parametrze,
 • $.post() - ładuje dane z serwera za pomocą żądania HTTP POST,
 • ajaxComplete() - określa funkcje do uruchomienia po wykonaniu żądania AJAX,
 • ajaxError() - określa funkcje do uruchomienia, gdy wykonanie żądania AJAX kończy się błedem,
 • ajaxSend() - określa funkcje do uruchomienia przed wysłaniem żądania AJAX,
 • ajaxStart() - określa funkcje do uruchomienia, kiedy zostaje wywołane pierwsze żądanie AJAX,
 • ajaxStop() - określa funkcje do uruchomienia po wykonaniu wszystkich żądań AJAX,
 • ajaxSuccess() - określa funkcje do uruchomienia po pomyślnym wykonaniu żądania AJAX,
 • load() - ładuje dane z serwera i umieszcza w wybranym elemencie,
 • serialize() - koduje elementy form jako string,
 • serializeArray() - koduje elementy form jako tablice nazw i wartości.
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):