Zdarzenia w języku C#

Zdarzenia - wywoływanie metod przez delegaty.


Zdarzenia opierają sie na wywoływaniu metod przez delegaty. Zdarzenie jest to odpowiedź programu na pewne zmiany w obiektach. Zdarzeniem może być np. kliknięcie przycisku lub poruszanie myszką. Zdarzenia wykorzystują model wydawcy i czytelnika. Oznacza to, że czytelnikami są obiekty zainteresowane zmianami zachodzącymi u danego wydawcy, czyli innego obiektu. Gdy u wydawcy zajdzie zmiana to zainteresowani czytelnicy zostaną o tym powiadomieni właśnie poprzez zdarzenie. Przy pomocy delegat zdarzenia wywołują odpowiednie metody u czytelników. Zmiana u wydawcy może wywołać wiele delegacji.

Ogólna składnia deklaracji zdarzenia:

[modyfikatory]  event  typ  Identyfikator;
gdzie:
  • modyfikatory - dostępne modyfikatory to: abstract, new, static, override, virtual, extern, public, private, protected, internal (opcjonalne),
  • typ - nazwa delegaty z którą ma być powiązane zdarzenie (wymagane),
  • identyfikator - nazwa zdarzenia (wymagane).

Przykładowy kod zdarzenia i delegaty:

class Zdarzenia
{
    public delegate void DelegatZdarzenia();
 
    public event DelegatZdarzenia Klikniecie;
}
Po kliknięciu przycisku zostaje wywołany delegat dla danego zdarzenia.

Więcej informacji na temat zdarzeń:

http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/awbftdfh.aspx
Komentarze facebook (polub nasz profil na FB aby je zobaczyć):